پرواز بی نهایت

 

پرواز بی نهایت افکار دیدنی است

پیمان شکن! پیامد دیدار دیدنی است


قارون نمی شوم که به خاکم فرو بری

منصور می شوم که سر دار دیدنی است


در چشم تو نمایش فیلم محبت است

در دست باد شوق سپیدار دیدنی است


صاحب دلان به گوشه تنهای می روند

بهر زنان هیاهوی بازار دیدنی است


دنیا دوباره در کف فرعون و کاهن است

موسی عصا بیار که اسرار دیدنی است


در جنگلی که ماو تو پرورده می شویم

رفتار شیر و روبه و کفتار دیدنی است


از زشت و نیک و بد مهراسید غافلان

در باغ گل که سر بکشد خار دیدنی است


دنیا چه بود؟ غیر تماشای پوچ و هیچ

در این تیاتر صحنه بسیار دیدنی است


این ماه ماه جلوه نور محمد است

لطف کریم و همت دادار دیدنی است


حمد ملک ز عرش و فلک می رسد به گوش

رگبار نور نقطه پرگار دیدنی است


از من مپرس معنی بیت و قصیده را

درکش بکن که لذت اشعار دیدنی است

/ 0 نظر / 27 بازدید