خراسانا

خراسانا کجایند راد مردان ؟

هژبران دلیر و شیر میدان ؟

 

بگو ماما کجا شد رستم تو ؟

به دست کیست جام و پرچم تو ؟

 

یل اسفتدیار، روین تنت کو؟

زنان عاقل و مرد افکنت کو؟

 

امیران اماراتت کجایند؟

و پیران خراباتت کجایند؟

 

کجا شد گیو و گودرزو سیاوش ؟

کجا شد کاوه آن سردار باهوش ؟

 

فر و فرهنگ و فرمانت کجا شد؟

شکوه و شوکت و شانت کجا شد؟

 

چرا آزادگانت در فرارند؟

چرا فرزانگانت خوار و زارند؟

 

ایا خاک پریشان خورده ی ما

ایا گنج به یغما برده ی ما!

 

ز خشم خویش طغیان می کنم من

ترا از نو خراسان می کنم من!

 

 

 

/ 0 نظر / 30 بازدید